Általános szerződési feltételek


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) magába foglalja a zsebpenzkezelo.hu (Továbbiakban: Zsebpénzkezelő), melynek üzemeltetője:
• Kruska Roland E.V.
• 7636, Pécs Illyés Gyula út 76
• Adószám: 66403287-1-22
• Nyilvántartási szám: 34730929
• E-mail cím: zsebpenzkezelo@gmail.com
által üzemeltetett online szolgáltatásként használható rendszer feltételeit.

A szerződés abban az esetben jön létre a Felhasználó és a Zsebpénzkezelő között amennyiben a felhasználó a díjbekérőben szerepelt összegnek eleget tesz. A Felek közötti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Zsebpénzkezelő regisztrációval rögzít, és a hozzáférést megadja a felhasználó számára.
A Zsebpénzkezelő fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Zsebpénzkezelő tájékoztatja a Felhasználókat.

Technikai feltételek a program használatához


• Internetkapcsolat;
• Windows Internet Explorer, Firefox, Google Chrome internet böngészők legfrissebb verziói;
• A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, táblagép, vagy mobiltelefon;
• Aktív e-mail cím, jelszó;

Felhasználó kötelezettségei


A Felhasználó köteles Zsebpénzkezelő szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat határidőre megfizetni.
A felhasználó köteles az oldalt szakszerűen használni, azaz a szerződésben meghatározottak szerint működtetni.
A Felhasználó köteles haladéktalanul jelezni, ha bármely rendellenességet vagy hiányosságot felfedezz a szolgáltatás kapcsán.
A Felhasználó jelen szerződésben megadott adatainak változásáról köteles 15 napon belül a Zsebpénzkezelőt értesíteni e-mailon keresztül, vagy profiljában megváltoztatni a helyes számla kiállítása érdekében.
A felhasználó köteles jelszavát, adatait titkosan kezelni, ebből adódó károkért felelősséget nem vállal a Zsebpénzkezelő

Zsebpénzkezelő kötelezettségei


Amennyiben a Zsebpénzkezelő szolgáltatásában problémák merülnének fel, és a Felhasználó gondossággal kezelte a rendszert (jól töltötte fel az adatokat, jelszót nem adta ki harmadik fél, vagy illetéktelen számára) úgy a Zsebpénzkezelő kötelességet vállal, hogy vissza állítsa az eredeti állapotot, továbbá kárenyhítés képen minden féle szakmai támogatásnak aminek tud eleget tesz úgy, hogy díjazást nem számít fel az felhasználónak.
Amennyiben a Zsebpénzkezelő saját felelőségén kívül információ szolgáltatásában késedelem lép fel saját befolyásán kívül következményekből adódóan, erről haladéktalanul értesíti a Felhasználót.
A Zsebpénzkezelő nem vállal felelőséget olyan károkért, amelyek a Felhasználók számítástechnikai berendezések helytelen működéséből adódnak. A Felhasználó köteles belépés / regisztráció előtt meggyőződni, hogy számítástechnikai eszköze vírus mentes, és nem történik adatlopás.
A Zsebpénzkezelő haladéktalanul köteles a Felhasználót értesíteni ha olyan információhoz jut amely esetben szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná.
Ha a Zsebpénzkezelő hibájából szolgáltatási szint csökkenés lép fel a felelőséget a Zsebpénzkezelőt terheli.
A szerzősében meghatározottak szerint a Zsebpénzkezelő kártérítési felelőséget maximum 3 havi díjnak megfelelő összeget vállal.

Rendelkezésre állás


A Zsebpénzkezelő garantálja, hogy évi 99%-os rendelkezésre állást. Ez maximum évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít Zsebpénzkezelő szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

Adatmentés és adatbiztonság


A webkiszolgálón tárolt adatokat napi rendszerességgel mentésre kerül, amely a Zsebpénzkezelő rendszer összeomlása következtében visszaállítja.

Titoktartás


A Zsebpénzkezelő kötelezi magát, hogy bármely információt, amely a tudomására jut őriz és véd, és mindet megtesz annak érdekében, hogy védelmet biztosítson a Felhasználó és adatai érdekében.
A Zsebpénzkezelő kijeleni, hogy az adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében. Azonban idézés, bírósági határozat vagy jogi eljárás esetén a Zsebpénzkezelő átadhatja a hatóságoknak a Felhasználó adatait, erről a Felhasználót értesíti.
A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a jelszavának titokban tartásáról.
A Zsebpénzkezelő kötelezi magát a Felhasználó teljes adatainak törlésére amennyiben ezt a felhasználó kéri. Amennyiben ezt nem kéri, úgy rendszerünkből törlésre kerül 90 napon belül minden adat a szerződés megszűnését követően.
Amennyiben a Felhasználó ingyenes regisztráció után nem folytatja az adatfelvitelt, és nem fizet elő a rendszeres szolgáltatásra, a Zsebpénzkezelő 180 napon belül törli az adatokat.

Vis maior


Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, minden olyan esemény, amelyet a két fél nem láthatót előre, és nem háríthatták el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: természeti katasztrófa szükségállapot, karantén korlátozások tűzvész sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, árvíz, járvány, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Szerződés megszűnésének esetei


A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. Ebben az esetben a Zsebpénzkezelő az előre kifizetett előfizetési díj arányos részét 60 napon belül visszatéríti a számára, amennyiben a Felhasználó kifizette esetleges tartozását.
Zsebpénzkezelő felmondhatja a szerződést azonnali hatállyal ezekben az esetekben:
• amennyiben a Felhasználó késedelmet mutat fel 30 napot meghaladóan.
• 60 napot meghaladó vis maior esete;
• a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
• ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít mellyel Zsebpénzkezelő jó hírnevét sérti, vagy megsérti.
• ha regisztráció után kiderül, hogy Felhasználói adatok nem feletek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
A szerződés felmondása csakis írásban a szerződésszegő félnek a regisztrációkor megadott email címre küldött e-mailben történhet. A szerződés felmondása esetén a Zsebpénzkezelő átadja a Felhasználónak a rögzített adatait, amint a felhasználó az aktuális díjfizetési kötelezettségét teljesítette. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes egészben elszámolnak.

Panaszkezelés


Felhasználó panaszaival az alábbi elérhetőségen keresheti fel a Zsebpénzkezelő ügyfélszolgálatát: zsebpenzkezelo@gmail.com.
A Felhasználó elfogadja, hogy a Zsebpénzkezelő ügyfélszolgálata az aktív Rendszerrel rendelkező felhasználóknak és a 15 napos tesztidőszakukat töltő Felhasználóknak áll rendelkezésére. Egyéb személyek kiszolgálását a Zsebpénzkezelő ügyfélszolgálati munkatársa megtagadhatja.


Tököl 2016.10.10